.

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

postavy/ZBRANE

Special Forces Weapons Sergeant � Zelený Baret

Tento druh vojáka představuje elitu Americké armády. Hráč, který úspě�ně dokončí trénink Special Forces(SF) bude mít mo�nost hrát jako voják SF. Obrovská výhoda tkví v tom, �e má mo�nost libovolné modifikace vlastní zbraně na mapách SF.

Tato třída vojáků, tzv. Zelených baretů, také obsahuje odli�nou uniformu, vybavení, li�í se stavbou těla i mimikou. Jestli�e se tedy chcete stát takto specializovaným vojákem, musíte splňovat náročné po�adavky: minimální honor 15, kompletní tréninky SF, splněný základní bojový výcvik a výsadkářský výcvik.


Základní zbraň: Modifikovaná M4A1Indigenous Forces � Domorodá jednotka

Člen domorodé jednotky (IF) úzce spolupracuje s SF při bojových situacích. Spojenecká vojska působí po boku SF po celém světě. V jejich arzenálu byste tě�ko hledali nejmoderněj�í zbraně, ale to je vyvá�eno nepotřebností jakéhokoliv speciálního výcviku proto, abyste mohli hrát na SF mapách.

Jednotky IF jsou trénovány vojáky SF k boji za spravedlnost, svobodu a utlačování ze strany vlády. Některá AA:O mapy obsahují smí�ené jednotky vojáků SF a IF. Spojenecké jednotky jsou cenné zejména z důvodu znalostí místní mentality a prostředí. Pou�ívají podpůrné zbraně jako například AKS-74U či RPG-7. V některých případech mají i helmu a v�dy světlej�í oděv oproti nepřátelským jednotkám OPFOR (=Opposing Forces).

Ve hře mají SF a IF společný cíl a jejich výbava se vzájemně doplňuje. To za koho budete moci hrát rozhoduje pouze vý�e Va�eho Honoru.Základní zbraň: AKS-74U Rifle & RPG-7
Dávkování: jedna střela
Dostřel: 300 m
Čas nabíjení: 14 sekund
Náboje: 85 mm granát
Váha: 15.2 lbs (zhruba polovina je údajem v kg)Combat Medic � Polní lékař

Hráči America's Army se mohou podílet na virtuální lékařské výuce, která je naučí jak zachraňovat lidské �ivoty. A to nejen pro hru, ale i skutečný �ivot! Abyste se mohli stát polním lékařem budete muset projít čtyřmi náročnými kurzy v Brook Army Medical Center.

Prvním kurzem je první pomoc při problémech s průchodností dýchacích cest. Zde se naučíte jak se máte zachovat v jednotlivých případech posti�ení zraněné osoby. Druhým kurzem je zastavení krvácení zraněného, aby neztratil moc krve ne� se dostane do nemocnice. Třetím kurzem je pomoc při psychickém �oku a závěrečným kurzem je polní test. Ve ně si osvojíte zku�enosti s rozpoznáním akutních případů od těch méně vá�ných.

Jedinci, kteří úspě�ně dokončí lékařský trénink budou mít mo�nost převzít roli polního lékaře v boji. Za ka�dého úspě�ně vyléčeného člena jednotky dostává medik extra body. 

Základní zbraň: M16A2 Rifle
Dávkování: jedna střela/dávka po 3 střelách
Dostřel: 550 m
Čas nabíjení: 4.9 sekundy
Kadence: 800 rpm
Náboje: 5.56 mm
Kapacita zásobníku: 30 střel
Váha: 8.79 lbs. (nabitá)
Squad Leader � Vůdce jednotky

Ka�dý voják US Army je členem jednotky, kterou vede dal�í postava vůdce jednotky s hodností rotného či �tábního ser�anta. Je ozbrojen stejně jako ostatní členové jednotky, je rychlý a obratný. Jeho výstroj v�ak navíc obsahuje dalekohled a má umo�něno rozdávat příkazy jednotce.

Jeho hlavní vlastností je odpovědnost za jednotku v boji, být kompetentní, autoritativní a schopný. Dále mají na starost synchronizaci boje vlastních jednotek. Jako zbraň pou�ívá M16A2 rifle či M4/M4A1 carabine. Nese důsledky za úspěch či neúspěch mise.
Základní zbraň: M4A1
Dávkován: jedna střela/automat
Dostřel: 500 m
Kadence: 700-900 rpm
Reload Time: 4.9 seconds
Náboje: 5.56 mm
Kapacita zásobníku: 20 střel
Váha: 7.19 lbs. (nabitá)

Fire Team Leader �Vůdce čety

Ka�dá jednotka je rozdělena na 1-4 roty, které mají vlastního vůdce roty podřízeného vůdci jednotky. Ka�dá jednotlivá rota mívá odli�ný záměr. Vůdce skupiny má hodnost ser�anta. Jeho funkcí je dohlí�et na plnění rozkazů od vůdce jednotky k úspě�nému dokončení mise a určuje pohyb a směr útoku. Jsou ozbrojeni stejnou pu�kou jako vůdce jednotky a členové roty. V jeho výbavě je té� dalekohled.Základní zbraň: M16A2 Rifle
Dávkování: jedna střela/dávka po 3 střelách
Dostřel: 550 m
Čas nabíjení: 4.9 sekundy
Kadence: 800 rpm
Náboje: 5.56 mm
Kapacita zásobníku: 30 střel
Váha: 8.79 lbs. (nabitá)Grenadier - Granátník

Granátník je klíčovou postavou ka�dé jednotky. Je ozbrojen M16 s přídavným granátometem M203. Je schopen nechat explodovat objekty středně a velmi vzdálených. K tomu mu slou�í 40mm vysoce explozivní granáty. Pokud mu dojde munice, má stále plně funkční M16A2. V jednotce se mů�e vyskytovat pouze jeden granátník. Má u sebe vet�í mno�ství dýmovnic a omračujících granátů. Výbu�né granáty nenosí, zbytečně by ho zatě�ovali.

Základní zbraň: M203 Grenade Launcher
Dávkování: jedna střela
Dostřel: 350 m
Čas nabíjení: 3.3 sekund
Náboje: 40 mm granát
Kapacita zásobníku: 1 střela
Váha: 3.5 lbs. (nabitá)

Rifleman - Střelec

Střelci vytváří objem celé pěchoty. Aby mohl být voják � střelec více přizpůsobivý k dané situaci, nosí u sebe v�emo�né vybavení. Od pu�ky a� po v�echny druhy granátů.

Jeho cílem, za který je odpovědný je dokončit svou misi, pou�ívat krycí palbu a být velmi pohyblivý.


Základní zbraň: M16A2 Rifle
Dávkování: jedna střela/dávka po 3 střelách
Dostřel: 550 m
Čas nabíjení: 4.9 sekundy
Kadence: 800 rpm
Náboje: 5.56 mm
Kapacita zásobníku: 30 střel
Váha: 8.79 lbs. (nabitá)

Automatic Rifleman � Střelec s automatickou zbraní

Je ozbrojen zbraní M249 SAW. Je kombinací velké palné síly s vysokou pohyblivostí. Má k dispozici drtivý arzenál pro střední a velké vzdálenosti. �ádná rota není kompletní bez střelce s automatickou zbraní. Jeho zbraň je naplněna pásovými nábojnicemi a to mu umo�ňuje nepřekonatelnou palební kapacitu, která se hodí zejména pro krycí palbu. Ačkoliv tato zbraň má nedostatek v tom, �e takzvaně kope a je tě�ká. Kvůli váze je voják ozbrojený automatickou pu�kou pomalej�í vzhledem k ostatním členům jednotky.Základní zbraň: M249 SAW

Dávkování: Plně automatická
Dostřel: 300 - 1,000 m
Kadence: 850 rpm
Čas nabíjení: 9.9 seconds
Náboje: 5.56 mm
Kapacita zásobníku: 200 rounds
Váha: 15.16 lbs.
Advanced Marksman � Ostřelovač

Ostřelovač je unikátní voják s kvalifikací nejlep�ího střelce. Pro to, abyste se jím mohli stát musíte při výcviku na střelnici zasáhnout minimálně 36 terčů, abyste mohli podstoupit roz�iřující výcvik na ostřelovače. Po splnění budete mít mo�nost pou�ívat dolekopalné pu�ky M24 a M82. Poznáte ho hlavně podle jeho zastaralé přilby, ov�em na arktických mapách nosí přilby kevlarové jako zbytek jednotky.

Spoléhá na dokonalé utajení, trpělivost a přesnou mu�ku. Pou�ívá se k útoku a obraně vlastní jednotky.Základní zbraň: M24 & M82
Dávkování: Jedna střela
Dostřel: 800 m
Čas nabíjení: ???
Náboje: 7.62x51 mm
Kapacita zásobníku: 5 kruhový zabudovaný zásobník
Váha: 14 lbs.

Dávkování: polo-automat
Dostřel: 1,800 m
Čas nabíjení: 5.5 seconds
Náboje: .50 mm
Kapacita zásobníku: 10 rounds
Váha: 8.79 lbs. (nabitá)

Opposing Forces (OPFOR) � Nepřátelské jednotky

Členové jednotky se v�dy navzájem vidí jako vojáci U.S. Army, ale pro zvýraznění a snaz�í odli�nost je protistrana viděna jako nepřátelská jednotka s kuklami a spoře oděná. Ve skutečnosti tedy obě strany hrají jako vojáci U.S. Army.

Nepřátelské jednotky mají mnoho odli�ných oděvů, barev a postav. Jejich zbraně mají jiný zvuk na který si zvyknete po pár minutách hraní AA.

OPFOR jednotky v�dy mají:

� AK47, AKS-74U, RPK, SVD, Mosin-Nagant, GP30
� OPFOR automatické zbraně se zelenou stopou po letící kulce
� OPFOR maskování je velmi různorodé, ale hodně odli�né od U.S. Army
� GP30 střely mají kouřové stopy
� OPFOR mohou sebrat nepřátelské zbraně pro roz�íření jejich arsenálu


Základní zbraň: AK74 & RPK Rifle


Dávkování: jedna střela/dávka po 3 střelách
Dostřel: 550 m
Čas nabíjení: 4.9 seconds
Kadence: 800 rpm
Náboje: 5.56 mm ball
Kapacita zásobníku: 30 rounds
Váha: 8.79 lbs. (nabitá)

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.